Korkeakoulututkintotodistuksen Europass-liite on korkea-asteen koulutuksesta annettavaan todistukseen liitettävä asiakirja, jonka tarkoituksena on tehdä helpommaksi ymmärtää mitä tietoja ja taitoja tutkinnon suorittaminen on edellyttänyt.

Korkeakoulututkintotodistuksen liite - Europass Diploma Supplement

Korkeakoulututkintotodistuksen Europass-liite (Europass Diploma Supplement) on korkea-asteen koulutuksesta annettavaan todistukseen liitettävä asiakirja. Sen tarkoituksena on tehdä helpommaksi ymmärtää, mitä tietoja ja taitoja tutkinnon suorittaminen on edellyttänyt.

Liitteessä kuvataan haltijan suorittamien opintojen luonnetta, taustaa, tasoa, sisältöä ja asemaa. Se on henkilökohtainen asiakirja, joka kertoo haltijastaan. Korkeakoulututkintotodistuksen liite ei korvaa alkuperäistä tutkintotodistusta eikä takaa, että jonkin toisen maan viranomaiset tunnustaisivat muodollisesti alkuperäisen tutkinnon. Liite kuitenkin helpottaa tutkintotodistuksen ymmärtämistä ja voi siten auttaa saamaan tutkinnolle toimivaltaisten viranomaisten tai korkeakouluun pääsystä päättävän henkilökunnan tunnustuksen.

Liitteen toimittaminen

Korkeakoulututkintotodistuksen liitteen laativat toimivaltaiset kansalliset viranomaiset käyttämällä Euroopan komission, Euroopan neuvoston ja Unescon yhteisen työryhmän laatimaa, testaamaa ja hiomaa mallia. Korkeakoulujen on sovellettava liitteeseen samoja oikeaksi todistamisen menettelyjä kuin itse tutkintotodistukseenkin.

Toimivaltaisen viranomaisen on tarvittavin toimin varmistettava - erityisesti sähköisen version osalta - että korkeakoulututkintotodistuksen liitteen hallinnossa noudatetaan täysimääräisesti asiaan liittyviä henkilötietojen käsittelyä ja yksityisyyden suojaa koskevia yhteisön ja kansallisia säännöksiä.

Asiakirjat liitteen laatimisen tueksi

Alta löydät ohjeita ja asiakirjoja Diploma Supplementin laatimiseksi. Opetushallitus neuvoo tarvittaessa korkeakouluja Diploma Supplementien laatimisessa ja kehittämisessä.

  • Ohjeet suomalaisille korkeakouluille on tarkistettu elokuussa 2017
  • Diploma Supplementiin liitettävää kansallisen koulutusjärjestelmän kuvaus on päivitetty elokuussa 2017

Yleiset ohjeet

Ohjeet suomalaisille korkeakouluille Diploma Supplementien laatimiseksi [docx] >>

Kansainväliset ohjeet (en) >>

Kelpoisuustekstejä Diploma Supplementin kohtaan 5.2

Kelpoisuustekstejä päivitetään parhaillaan. Jos tarvitset lisätietoja, ole yhteydessä meihin.

Järjestelmäkuvaukset

National Higher Education System, op [doc 48KB] >>

National Higher Education System, ov [doc 36 KB] >>

Korkeakouluja pyydetään valitsemaan Diploma Supplementiin liitettävä kansallisen koulutusjärjestelmän kuvaus (Information on the National Higher Education System) sen mukaan, onko opiskelija suorittanut tutkintonsa opintoviikko- (ov) vai opintopistepohjaisessa (op) järjestelmässä.

Europass-logo

Diploma Supplement kuuluu osaksi Europass-järjestelyä. Korkeakoulut voivat liittää Europass-logon osaksi Diploma Supplement -asiakirjaa.

Europass-logon voi ladata osoitteesta: http://europass.cedefop.europa.eu/tmp/Europass_Logo.zip

Tiedotus opiskelijoille

Korkeakoulun on tärkeää tiedottaa opiskelijoille ja valmistuville Diploma Supplementista verkkosivuillaan ja opinto-oppaissaan sekä kotimaisella kielellä että englanniksi. On myös suositeltavaa tiedottaa Diploma Supplementista asiakirjan myöntämisen yhteydessä.

Opetushallitus on laatinut tiedotteen/tietolomakkeen jaettavaksi samanaikaisesti Diploma Supplementin kanssa. Euroopan komissio suosittelee tiedotteen/tietolomakkeen käyttämistä.

Dipploma Supplement tietolomake >>

Dipploma Supplement Information Sheet >>

Dipploma Supplement informationsblad >>