Tillägget till slutbetyg ger information om studierna och den yrkesskicklighet som de tillhandahåller.

Tillägg till yrkesinriktat slutbetyg

I tillägget till yrkesinriktat slutbetyg (Europass Certificate Supplement) finns det grundläggande information om studiernas innehåll och den yrkeskompetens studierna medför. Detta hjälper arbetsgivare också utomlands att bedöma dina yrkeskvalifikationer.

Tillägget innehåller också information om nivån på examen och hur examen har avlagts, den yrkesskicklighet och kunnande som examen medför samt behörighet för fortsatta studier.
En individ som har ett yrkesinriktat slutbetyg kan använda tillägget till slutbetyget.

Varifrån kan jag få ett tillägg till slutbetyget?

Du får tillägget från din läroanstalt. Läroanstalterna är skyldiga att utfärda tillägget på begäran. Du kan också skriva ut Europass-tillägget själv från Utbildningsstyrelsens webbsidor. Examensspecifika anvisningar:

1. Yrkesinriktade grundexamina

Om du är grundexamensstuderande och ska utexamineras enligt de förnyade examensgrunderna (2011 eller senare), hittar du tillägget avsett för internationellt bruk på Utbildningsstyrelsens webbplats vid examensgrunderna.

2. Yrkesexamina och specialyrkesexamina

Om du behöver Europass-tilläggen till yrkes- eller specialyrkesexamina, hittar du dem under följande länkar.

OBS! Om du känner till examensbenämningen, kan du lätt hitta rätt Europass-tillägg med hjälp av sökfunktionen Crtl + f.

3. Äldre examina

Till examina som är avlagda i enlighet med examensgrunderna från år 1999 till år 2001 finns det Europass-tilläggen. Du hittar dem i arkivdatabasen >>

Du kan också fråga efter tillägget från Europass-centret.

For äldre examina finns det inga Europass-tillägg. Vid behov kan man av Utbildningsstyrelsen ansöka om ett sakkunnigutlåtande avsett för internationellt bruk:

Beskrivning av yrkesutbildningssystemet

Beskrivningen av yrkesutbildningssystemet redogör närmare för var examen placerar sig i det finländska systemet. Beskrivningen kan fogas till Certificate Supplement-bilagan till examensbetyget inom yrkesutbildningen:

(document)