Målet för Europass är att avlägsna hinder för rörlighet och främja dialog.

Bakgrunden till Europass

Europeiska kommissionen och CEDEFOP började i 1998 ett samarbetsprojekt: European Forum on Transparency of Vocational Qualification. Syftet med detta var att föra arbetsmarknadsparterna och nationella myndigheter närmare varandra för att främja bättre kännedom och transparens inom området.

Tack vare detta arbete fick man då till stånd två handlingar: Europass-meritförteckningen och tillägget till examensbeviset. Samtidigt skapades det också ett nätverk av nationella kontaktpunkter angående yrkesexamina. Målet var att avlägsna hinder för rörlighet som berodde på bristen på öppenhet gällande professionell behörighet. På detta sätt har man också försökt främja dialogen om existerande initiativ, beslut och institutioner. Samtidigt har man strävat efter att uppmuntra till verkställande av redan existerande politiska avgöranden och granskningen av nya initiativ. Dessa ovan nämnda mål är aktuella ännu idag.

Till Europass hör också andra dokument som har skapats i Europa i slutet av 90-talet. Dessa handlingar är Europass-språkpasset och Europass-mobilitet (samt det redan nämnda tillägget till examensbeviset). Europass- språkpasset är en del av språkportfolion, skapad av Europarådet, vart medborgarna kan anteckna sina språkliga färdigheter enligt den europeiska referensramen.

Europass-mobilitet ersätter Europass-utbildning, som skapades med Europarådets beslut 1999/51/EG. Europass-utbildningen var i användning under åren 2000-2005. Europass-utbildningen var ett dokument dit man antecknade arbetserfarenheter utomlands som en del av ett utbildningsinitiativ. Över 100 000 Europass-utbildningsdokument utfärdades under åren 2000-2004. Europass-mobilitet täcker ett bredare område, då det också kan användas för att registrera andra erfarenheter än arbetsperioder, t.ex. akademiska perioder utomlands.

I 2002 ersattes European Forum on Transparency of Vocational Qualification av en expertarbetsgrupp, vars uppgift – efter en begäran uttryckt i Köpenhamnsdeklarationen – var att: "öka öppenheten inom yrkesutbildningen genom att använda och rationalisera verktygen för information och nätverk samt skapa en gemensam ram för befintliga instrument som ett europeiskt CV, tillägg till examensbevis och slutbetyg, den gemensamma europeiska referensramen för språk samt Europass."

För att ta itu med denna ambitiösa uppgift utvecklade arbetsgruppen en modell för denna enhetliga ram och en prototyp-webbplats.

År 2003, efter omfattande samråd mellan nationella myndigheter och arbetsmarknadens parter, förberedde Europeiska kommissionen ett förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om en enhetlig ram för tydlighet i kvalifikationer och meriter (Europass), som godkändes av Europeiska parlamentet och Europarådet i december 2004.