Korkeakoulututkintotodistuksen Europass-liite on korkea-asteen koulutuksesta annettavaan todistukseen liitettävä asiakirja, jonka tarkoituksena on tehdä helpommaksi ymmärtää mitä tietoja ja taitoja tutkinnon suorittaminen on edellyttänyt.

Korkeakoulututkintotodistuksen liite - Europass Diploma Supplement

Europass Diploma Supplement -liitteessä kuvataan haltijan suorittamien opintojen luonnetta, taustaa, tasoa, sisältöä ja asemaa. Se on henkilökohtainen asiakirja, joka kertoo haltijastaan. Korkeakoulututkintotodistuksen liite ei korvaa alkuperäistä tutkintotodistusta eikä takaa, että jonkin toisen maan viranomaiset tunnustaisivat muodollisesti alkuperäisen tutkinnon. Liite kuitenkin helpottaa tutkintotodistuksen ymmärtämistä ja voi siten auttaa saamaan tutkinnolle toimivaltaisten viranomaisten tai korkeakouluun pääsystä päättävän henkilökunnan tunnustuksen.

Liitteen toimittaminen

Korkeakoulututkintotodistuksen liitteen laativat korkeakoulut käyttämällä Euroopan komission, Euroopan neuvoston ja Unescon yhteisen työryhmän laatimaa, testaamaa ja hiomaa mallia. Korkeakoulujen on sovellettava liitteeseen samoja oikeaksi todistamisen menettelyjä kuin itse tutkintotodistukseenkin.

Korkeakoulujen on tarvittavin toimin varmistettava - erityisesti sähköisen version osalta - että korkeakoulututkintotodistuksen liitteen hallinnossa noudatetaan täysimääräisesti asiaan liittyviä henkilötietojen käsittelyä ja yksityisyyden suojaa koskevia yhteisön ja kansallisia säännöksiä.

Asiakirjat liitteen laatimisen tueksi

Alta löydät ohjeita ja asiakirjoja Diploma Supplementin laatimiseksi. Opetushallitus neuvoo tarvittaessa korkeakouluja Diploma Supplementien laatimisessa ja kehittämisessä.

Ohjeita ja asiakirjoja päivitetään säännöllisesti. Uusimmat päivitykset ovat:

  • Esimerkkitekstit kelpoisuuksien kuvaamiseksi DS:ssa tarkistettu helmikuussa 2019
  • Ohjeet suomalaisille korkeakouluille on uudistettu tammikuussa 2019
  • Diploma Supplementiin liitettävää kansallisen koulutusjärjestelmän kuvaus on päivitetty tammikuussa 2019

Yleiset ohjeet

Ohjeet on laadittu suomalaisten korkeakoulujen tarpeisiin: ohjeet suomalaisille korkeakouluille Diploma Supplementien laatimiseksi [docx] >

Kelpoisuustekstejä Diploma Supplementin kohtaan 5.2

Esimerkkitekstejä kelpoisuuden kuvaamiseen Diploma Supplementissa. Word-tiedosto ladattavissa tästä.

Järjestelmäkuvaukset

Korkeakouluja pyydetään valitsemaan Diploma Supplementiin liitettävä kansallisen koulutusjärjestelmän kuvaus (Information on the National Higher Education System) sen mukaan, onko opiskelija suorittanut tutkintonsa opintoviikko- (ov) vai opintopistepohjaisessa (op) järjestelmässä.

National Higher Education System, op [doc 48KB] >>

Järjestelmäkuvaukseen liitettävä kaavio >>

National Higher Education System, ov [doc 36 KB] >>

Europass-logo

Diploma Supplement kuuluu osaksi Europass-järjestelyä. Korkeakoulut voivat liittää Europass-logon osaksi Diploma Supplement -asiakirjaa.

Europass-logon voi ladata osoitteesta: http://europass.cedefop.europa.eu/tmp/Europass_Logo.zip

Tiedotus opiskelijoille

Korkeakoulun on tärkeää tiedottaa opiskelijoille ja valmistuville Diploma Supplementista verkkosivuillaan ja opinto-oppaissaan sekä kotimaisella kielellä että englanniksi. On myös suositeltavaa tiedottaa Diploma Supplementista asiakirjan myöntämisen yhteydessä.

Opetushallitus on laatinut tiedotteen/tietolomakkeen jaettavaksi samanaikaisesti Diploma Supplementin kanssa. Euroopan komissio suosittelee tiedotteen/tietolomakkeen käyttämistä.

Diploma Supplement tietolomake >>

Diploma Supplement Information Sheet >>

Diploma Supplement informationsblad >>

Europass-sähköpostilista

Opetushallitus tiedottaa Europass-listan kautta ajankohtaisista Europassiin ja sen asiakirjoihin (esimerkiksi Diploma Supplement) sekä koulutuksen kansainvälistymiseen liittyvistä asioista muutaman kerran kuukaudessa. Listan kautta tiedotetaan myös esimerkiksi tutkintojen tunnustamiseen liittyvistä koulutustapahtumista ja vastaavista. Liittymisohjeet ja tietoa listasta löydät sähköpostilistan www-sivulta: https://lista.edu.fi/sympa/info/Europassi

Seminaari Diploma Supplementin kehittämisestä 28.8.

Diploma Supplement uudistuu kahdella tavalla: DS-asiakirjasta tulee henkilökohtainen ja sähköinen haltijansa korkeakoulusta saadun osaamisen osoittava asiakirja. Seminaarin tulokset löytyvät täältä.