Europassin tavoitteena on poistaa liikkuvuuden esteitä ja edistää vuoropuhelua.

Europassin taustaa

Euroopan komissio ja CEDEFOP aloittivat vuonna 1998 yhteistyöprojektin (European Forum on Transparency of Vocational Qualification), jonka tavoitteena oli saattaa yhteen työmarkkinaosapuolia ja kansallisia viranomaisia tunnettavuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi.

Työn tuloksena saatiin tuolloin aikaan kaksi asiakirjaa, jotka ovat Europass-ansioluettelo ja korkeakoulututkintotodistuksen liite (alkuperäiseltä nimeltään korkeakoulututkintotodistuksen Europass-liite). Samalla myös luotiin ammattitutkintoihin liittyvien kansallisten yhteyspisteiden verkosto. Tavoitteena on ollut poistaa liikkuvuuden esteitä, jotka ovat johtuneet ammatillista pätevyyttä koskevan avoimuuden puutteesta. Tätä kautta on myös pyritty edistämään vuoropuhelua olemassa olevista aloitteista, ratkaisuista ja instituutioista. Samalla on pyritty rohkaisemaan jo olemassa olevien poliittisten ratkaisujen täytäntöönpanoon sekä uusien aloitteiden tarkasteluun. Nämä mainitut tavoitteet ovat edelleen ajankohtaisia.

Europassiin sisältyy myös muita asiakirjoja, jotka on Euroopan tasolla kehitetty 1990-luvun lopulla. Nämä asiakirjat ovat Europass-kielipassi ja Europass-liikkuvuustodistus (sekä korkeakoulututkintotodistuksen liite). Europass-kielipassi on osa Euroopan neuvoston kehittämää eurooppalaista kielisalkkua, johon kansalaiset voivat merkitä kielitaitonsa kielten eurooppalaisen viitekehyksen mukaisesti.

Europass-liikkuvuustodistus korvaa neuvoston päätöksellä 1999/51/EY luodun Europass-todistuksen, joka oli käytössä vuosina 2000-2005. Europass-todistus oli asiakirja, johon merkittiin kokemukset työskentelystä ulkomailla osana koulutusaloitetta. Vuosina 2000-2004 myönnettiin yli 100 000 Europass-todistusta. Europass-liikkuvuustodistus on laaja-alaisempi, sillä siihen voidaan merkitä myös muitakin kuin vain työskentelyyn liittyviä kokemuksia, esimerkiksi ulkomailla suoritetut korkeakouluopinnot.

Vuonna 2002 European Forum on the Transparency of Vocational Qualifications korvattiin teknisellä työryhmällä, jonka tehtävänä oli Kööpenhaminan julistuksessa esitetyn pyynnön mukaisesti ”lisätä ammatillisen koulutuksen avoimuutta ottamalla käyttöön ja järkeistämällä tiedottamisen välineitä ja verkostoja, mukaan lukien nykyisten eurooppalaisen ansioluettelon, tutkintotodistusten liitteiden, kielten eurooppalaisen viitekehyksen ja Europassin yhdentäminen yhteen kehykseen.”

Tämän kunnianhimoisen tehtävän toteuttamiseksi työryhmä kehitti mallin yhtenäisestä kehyksestä sekä internet-sivuston prototyypin.

Kuultuaan laajasti kansallisia viranomaisia sekä työmarkkinaosapuolia Euroopan komissio laati vuonna 2003 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisistä tutkinto- ja pätevyysvaatimuksia selkeyttävistä puitteista (Europass). Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät sen joulukuussa 2004.